09 February 2011

Officer Kopke

Kopke Dry White Porto (Douro) – Almond, hazelnut, chestnut. A bit hot. (11/10)

No comments: